Algemene Voorwaarden van Mamalene.
Versie geldig vanaf 20 januari 2013

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mamalene en JuztJuulz. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mamalene. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mamalene
behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mamalene erkend.
1.4 Mamalene garandeert dat het geleverde product beantwoord
aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mamalene en JuztJuulz bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet
mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer
leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Mamalene en JuztJuulz zal, behoudens
tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde
zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 19% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mamalene heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot
terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mamalene. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken
dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mamalene er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mamalene, dan worden
uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mamalene.
Mamalene houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw
gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Mamalene respecteert de privacy van de gebruikers van de
internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 Mamalene maakt in sommige gevallen gebruik van een
mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

6. Garantie 
6.1 Mamalene garandeert dat de door haar geleverde producten
voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product. 
6.2 Mamalene is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mamalene) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Mamalene. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Mamalene schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Mamalene gegrond
worden bevonden, zal Mamalene naar haar keuze of de geleverde
zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mamalene en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.
Iedere aansprakelijkheid van Mamalene voor enige andere vorm
van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Mamalene is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van
niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mamalene in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mamalene en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn
behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding isvermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mamalene zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mamalene slechts nadat
deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4 Aanbiedingen van Mamalene gelden niet automatisch ook voor
nabestellingen.
7.5 Mamalene kan niet aan haar aanbieding worden gehouden
indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen Mamalene en een klant komt tot
stand nadat een bestelling opdracht door Mamalene op
haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 Mamalene behoudt zich het recht voor om zonder opgave van
redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 

 
9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende
gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mamalene gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht 
10.1 Mamalene is niet aansprakelijk, indien en voor zover
haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen te/n gevolge van
overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mamalene alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 Mamalene behoudt zich in het geval van overmacht het
recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mamalene gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien Mamalene bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid 
11.1 Mamalene is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan
voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Mamalene aan de afnemer verkochte
en geleverde zaken blijft bij Mamalene zolang de afnemer de
vorderingen van Mamalene uit hoofde van de overeenkomst of
eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mamalene wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander
zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Mamalene geleverde zaken welke onder het
eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk
toestemming aan Mamalene of een door Mamalene aan
te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mamalene haar
eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Mamalene zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Mamalene.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mamalene en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden
opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Kootwijkerbroek kennis, tenzij Mamalene er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

© 2013 - 2024 Mamalene | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel